top of page

privacy beleid & COOKIES

Persoonsgegevens die worden verwerkt                 

 1. Odin Grafisch ontwerp neemt uw privacy zeer serieus. Bij Odin Grafisch ontwerp staat transparantie, toegankelijkheid en integriteit voorop. Daarom zijn de privacy voorwaarden van Odin Grafisch ontwerp herzien en waar nodig aangescherpt.

 2. Odin Grafisch ontwerp is de partij die verantwoordelijk is zodra u de websites van Odin Grafisch ontwerp bezoekt en is gevestigd aan de De Spreng 17 te  Schagen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50634658. U kunt ons per e-mail bereiken op: odin@odingrafischontwerp.nl

 3. Wij kunnen uw persoonsgegevens om verschillende redenen verwerken. Deze privacy verklaring is van toepassing als u:

  1. De website van Odin Grafisch ontwerp bezoekt;

  2. Via het contactformulier op de website van Odin Grafisch ontwerp contact met ons heeft gezocht;

  3. U heeft gemaild naar Odin Grafisch ontwerp;

  4. Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief op de website.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat u een overeenkomst van opdracht met Odin Grafisch ontwerp of per e-mail een vraag stelt of een bericht stuurt, dan verwijzen wij u door naar de privacy verklaring voor opdrachtnemers, die is bijgevoegd bij de overeenkomst van opdracht of los aan u is verstrekt.

Wij dragen ervoor zorg de door u verstrekte persoonsgegevens op een zorgvuldige manier worden verwerkt. Deze privacy verklaring geeft u inzicht in de door Odin Grafisch ontwerp verwerkte persoonsgegevens. Daarbij wordt bij elk van de gevallen onder a, b, c, d, aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens en waarom wij deze verwerken.

Website bezoek en zoekopdrachten

 1. Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw bezoekgedrag in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard.

 2. Wanneer u op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard.

 3. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken

1.   De persoonsgegevens die wij minimaal van u verwerken als u het contactformulier op de website invult, u inschrijft voor de nieuwsbrief zijn de volgende:

 1. Voornaam en/of achternaam;

 2. E-mail adres

Bovengenoemde gegevens zijn de minimaal benodigde gegevens om uw vraag of bericht dat u heeft verzonden via het contactformulier te kunnen behandelen ().

2.   Odin Grafisch ontwerp verwerkt met betrekking tot het contactformulier, geen persoonsgegevens die in de bijzondere categorie vallen en geen gevoelige gegevens.

Het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en de bewaartermijn

Indien u het contactformulier op de website heeft ingevuld, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de vraag die u heeft gesteld of het bericht dat u heeft gezonden te kunnen beantwoorden. De verstrekte gegevens worden tot 5 jaar bewaard om uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden en in te kunnen spelen op uw eventuele vervolgvraag.

Wenst u meer informatie over de bewaartermijnen? Neemt u dan gerust contact op via: odin@odingrafischontwerp.nl

De rechtsgrond waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt

1.         De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan dat Odin Grafisch ontwerp uw persoonsgegevens alleen mag verwerken als dat gebeurt in overeenstemming met de rechtsgronden die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming(verder: AVG) staan genoemd.

Als Odin Grafisch ontwerp uw persoonsgegevens verwerkt wegens het door u ingevulde contactformulier via de website, dan vraagt Odin Grafisch ontwerp voorafgaand aan het indienen van het formulier uw expliciete toestemming om de persoonsgegevens te verwerken. Expliciete toestemming is een rechtsgeldige rechtsgrond onder de AVG om de door u versterkte persoonsgegevens te verwerken.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens die Odin Grafisch ontwerp van u ontvangt en verwerkt, worden niet doorverkocht aan derden en zullen uitsluitend worden verstrekt aan derden als dit noodzakelijk voor het beantwoorden van uw vraag of bericht of in het geval van een juridisch verzoek.

Met de volgende derden worden alleen de strikt noodzakelijke gegevens gedeeld:

 1. Website hosting bedrijf;

Met de in deze privacy verklaring genoemde derden zijn afspraken gemaakt over de beveiliging van en de omgang met uw persoonsgegevens.

Beveiliging en cookies

 1. Odin Grafisch ontwerp neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde gedragingen tegen te gaan.

 2. De documenten waarin uw persoonsgegevens zijn opgenomen worden opgeslagen op de eigen server van Odin grafisch ontwerp.

 3. De systemen en internetverbindingen worden beveiligd door HTTPS-toegang, diverse Firewalls en mail beveiligingssystemen.

 4. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van dubbele wachtwoordbeveiliging op alle apparaten waarop uw persoonsgegevens staan opgeslagen.

 5. De medewerkers van Odin grafisch ontwerp die in aanraking komen met uw persoonsgegevens is allen contractueel strikte geheimhouding opgelegd.

 6. Odin Grafisch ontwerp gebruikt op haar website gebruik van functionele, niet/functionele en tracking cookies. Met betrekking tot de tracking cookies wordt bij aanvang van het bezoek op de website van Odin Grafisch ontwerp uw toestemming gevraagd voordat deze cookies worden geplaatst. In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u daarmee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld

 7. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Odin Grafisch ontwerp te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 8. Indien er sprake is van een data-lek zal Odin Grafisch ontwerp direct melding hiervan maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien noodzakelijk bij u.

Uw rechten

 1. Recht op inzage. U kunt ten alle tijden uw persoonsgegevens bij Odin Grafisch ontwerp opvragen en inzien. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. U krijgt dan een overzicht van de persoonsgegevens die door Odin Grafisch ontwerp worden bewaard en verwerkt.

 2. Recht op rectificatie. U kunt te allen tijden niet (meer) juiste persoonsgegevens (laten) aanpassen.

 3. Recht op overdracht. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere partij.

 4. Recht op wissen van gegevens. Mocht Odin Grafisch ontwerp uw gegevens via het contactformulier op de website hebben ontvangen, dan kun u te allen tijde Odin Grafisch ontwerp verzoeken om de persoonsgegevens te wissen. Recht op indienen van een klacht. U heeft het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat Odin Grafisch ontwerp niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens. De klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 5. Recht op stoppen van gebruik van persoonsgegevens. Mocht Odin Grafisch ontwerp uw gegevens via het contactformulier op de website hebben ontvangen, dan kun u te allen tijde Odin Grafisch ontwerp verzoeken om het gebruik te stoppen.

 

Plichten         

1.         Odin Grafisch ontwerp verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de expliciete toestemming die u heeft gegeven voorafgaand aan dat u uw persoonsgegevens heeft verstrekt aan Odin Grafisch ontwerp.

2.         De persoonsgegevens die wij u hebben gevraagd aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens om te reageren op de vraag die u heeft gesteld of het bericht dat u heeft achtergelaten via het contactformulier op de website. Wij hebben niet meer persoonsgegevens bij u opgevraagd dan nodig (privacy by default).

3.         Zoals ook al toegelicht zullen uw persoonsgegevens met niemand anders worden gedeeld dan met de in deze verklaring genoemde derden. Mocht het toch nodig zijn uw persoonsgegevens met anderen dan de in deze verklaring genoemde derden te delen, dan zullen wij eerst uw toestemming vragen.

4.         Odin Grafisch ontwerp behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.

5.          Odin Grafisch ontwerp behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken wanneer zij dat gerechtvaardigd acht in het kader van een juridisch verzoek of een juridisch proces of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Odin Grafisch ontwerp te beschermen. Daarbij wordt uw recht op privacy zoveel mogelijk gerespecteerd.

bottom of page